Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Skin and the City, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Opdrachtnemer, hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Skin and the City
 2. Patient: de natuurlijke persoon die aan Skin and the City de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen.
 3. Diensten / behandelingen: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten / behandelingen.
 4. De overeenkomst welke met de patient wordt aangegaan is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Patiënt.
 2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Patiënt zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Patiënt aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van medisch cosmetische (chirurgische) handelingen.
 2. Patiënt toont aan opdrachtnemer ter vaststelling een geldig identificatiebewijs.
 3. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de Patiënt een minimale leeft te hebben van 18 jaar.
 4. Patiënt dient de verplichtingen die voor hem/haar voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst na te komen.
 5. Voor de uitvoering van de diensten en behandelingen betrekt Opdrachtnemer eventueel derden, welke Opdrachtnemer heeft geselecteerd en gecontracteerd.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer voldoet bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in het bijzonder in artikel 7:453 BW.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. De Patiënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Patiënt in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Patiënt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door omstandigheden, welke niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer, een geplande opdracht voortvloeiende uit de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is de Patiënt toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 6 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt direct voldaan of in twee stappen, waarbij de eerste een aanbetaling betreft. Het resterende bedrag is opeisbaar op de dag van de behandeling, voor aanvang van de behandeling. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien betaling achteraf door Opdrachtnemer is goedgekeurd, dan dient deze te gebeuren binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Patiënt, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Patiënt, zijn voor rekening van de Patiënt.
 4. Indien de Patiënt in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de diensten en/of behandelingen te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Patiënt, aan Opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
 5. De Patiënt blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 6. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Afspraken voor een consult of een behandeling die minder dan 48 uur op voorhand worden afgezegd, kunnen bij de Patiënt in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak.
 2. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 3. De Opdrachtnemer zal zich in geval van annulering naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 8 – Klachten

 1. De Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer.
 3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Patiënt per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Voor verdere informatie verwijzen naar de klachtregeling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Patiënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Patiënt in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.
 5. Als de Patiënt aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Patiënt indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Patient is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. De rechter welke bevoegd is in Amsterdam, de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Cadeaubon voorwaarden Skin and the City

Aanvullend op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubon-voorwaarden van toepassing op door Skin and the City uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Skin and the City cadeaubon aanvaard de gebruiker deze cadeaubon-voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Skin and the City uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als gedrukte cadeaubonnen) van Skin and the City.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. De Cadeaubon (inclusief de code) dient zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt (in geval van een digitale cadeaubon de e-mail/PDF document die door Skin and the City is verzonden en waarin de code is opgenomen). In geval van oneigenlijk gebruik kan Skin and the City alsnog betaling in geld verlangen.
 3. De waarde en vervaldatum staan vermeld op de (digitale)Cadeaubon. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door Skin and the City zijn uitsluitend inwisselbaar voor de aankoop van medisch cosmetische behandelingen en/of behandelproducten bij Skin and the City.
 5. Cadeaubonnen of eventuele restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 7. Indien het totaalbedrag van een behandeling en/of behandelproducten hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil ter plaatse betaald te worden.
 8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 10. Deze cadeaubon-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldige aandacht die is besteed aan deze website aanvaardt Skin and the City geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Ook is Skin and the City niet aansprakelijk voor de informatie op websites die u bezoekt via deze website. Eventuele links worden aangeboden als service aan u zonder dat Skin and the City verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud daarvan. Daarnaast is de controle op eventuele aanwezigheid van virussen en andere schadelijke zaken uw eigen verantwoordelijkheid. Als iemand meent recht te hebben op de inhoud van deze website, dan wordt hen vriendelijke gevraagd contact op te nemen via info@skinandthecity.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skin and the City.

Alle voor- en nafoto’s zijn van cliënten van drs. Visscher-Surajbali en zijn geplaatst met hun nadrukkelijke toestemming. Het is niet toegestaan om deze foto’s te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Skin and the City. De specifieke resultaten zoals afgebeeld kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten van behandelingen kunnen per individu en per behandeling variëren.